Michał Świętoniowski

Studiuje historię w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent L.O. nr. 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie. Skarbnik Studenckiego Koła Naukowego „Historikon” – Sekcji Studenckiej PTH Oddział w Olsztynie. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się historia Warmii w I Rzeczpospolitej, historia drukarstwa oraz edytorstwo źródeł historycznych z tego okresu. Brał udział w szeregu konferencji naukowych historyków studentów, wygłaszając m.in. referaty: „Argumentacja strony polskiej w akcie „Inkorporacji Ziem Pruskich” z 6 marca 1454 r.”, „Działania kanoników warmińskich wobec zagrożenia szwedzkiego w świetle akt kapituły warmińskiej z 1655 r.”, „Elementy biografii pierwszych władców ziem polskich na podstawie Ikones książąt i królów polskich Jana Głuchowskiego jako przykład wyobrażenia autorytetu władzy.”, „Wizerunek Grzegorza z Sanoka - jego życia i obyczajów - w biografii arcybiskupa lwowskiego autorstwa Filippo Buonaccorsiego (Kallimacha).”, „Wyobrażenie życia "Rusinów", pierwszych posiadaczy dóbr służebnych pomiędzy jeziorami: Pauzeńskim a Szelągiem Wielkim w oparciu o analizę przywileju krzyżackiego z 1324 r. nadającego im w.w. ziemie.”

Ostatnie teksty użytkownika
2009-12-23 22:20
Wawrzyniec Jan Rudawski (1617-1674) – zarys biografii
Jest postacią znacznie słabiej znaną, niż chociażby żyjący w pozbawionych źródeł mrokach średniowiecza Wincenty Kadłubek czy Gall Anonim. Biografię Wawrzyńca Jana Rudawskiego, autora jednego z najważn
2009-10-05 15:03
Północna Ściana / Nordwand (reż. Philipp Stölzl) – recenzja i ocena filmu
_Kiedy jesteś na dole u podnóża ściany... i spoglądasz do góry, zadajesz sobie pytanie: Jak ktoś się może tam wspiąć? Dlaczego w ogóle ktoś tam chce się wspiąć? Ale kilka godzin później, kiedy stoisz
2009-07-12 19:54
Problematyka genealogii rodu Wawrzyńca Rudawskiego i nobilitacja jego ojca, Jana (1583-1640)
Co wiemy o genealogii autora jednego z ważniejszych źródeł do dziejów drugiej połowy XVII wieku?
2009-05-07 01:10
„Die Gustloff” (reż. Joseph Vilsmaier) – recenzja i ocena filmu
_Trzecia Rzesza była w stanie wojny z niemal całym światem. Prawie pięć lat od rozpoczęcia wojny Armia Czerwona była już w drodze do Berlina. Pierwsze strzały w tej wojnie padły w pobliżu miasta Gdańs
2009-04-23 02:55
„Historia Polski od śmierci Władysława IV aż do pokoju oliwskiego”. Opis i dzieje rękopisu
To niepośledniej miary źródło historyczne, obejmujące w dziewięciu księgach lata 1648-1660, jest bardzo cennym materiałem do badań historycznych nad wojnami kozackimi i wojną szwedzką w Rzeczypospolit